Shaft Comparison Chart

LAUNCH TYPELOW SPINLOW / MID SPINMID SPINMID / HIGH SPIN
HIGH LAUNCHFujikura Power SurgeAldila Rogue Elite OrangeAldila NV2KXV Orange
HIGH LAUNCHTour AD IZ 6
HIGH LAUNCHTour AD DI 6
MID / HIGH LAUNCHTour AD TP 6Graphite Design MAD StandardFujikura ATMOS TS RedFujikura Vista Pro
MID / HIGH LAUNCHFujikura ATMOS Red
MID / HIGH LAUNCH
MID LAUNCHTour AD GP 6Fujikura ATMOS TS BlueFujikura Evolution III
MID LAUNCHAldila Rogue Elite BlueMitsubishi Tensei CK Pro BlueFujikura Pro 2.0
MID LAUNCHMitsubishi Tensei CK OrangeAldila NV2KXV Blue
MID LAUNCHGraphite Design MAD PROMitsubishi Tensei CK Blue
MID LAUNCHProject X HZRDUS Red
LOW / MID LAUNCHTour AD BB 6Fujikura Evolution IV
LOW / MID LAUNCHFujikura Speeder TR Fujikura Pro 2.0 TS
LOW / MID LAUNCH
LOW LAUNCH Aldila Rogue Elite GreenMitsubishi Tensei CK White
LOW LAUNCH Aldila NV2KXV Green
LOW LAUNCH Fujikura Evolution II
LOW LAUNCH Fujikura ATMOS TS Black
LOW LAUNCH Project X HZRDUS Black
LOW LAUNCH Project X HZRDUS Yellow
LOW LAUNCH Mitsubishi Tensei CK Pro White
LOW LAUNCH Mitsubishi Tensei CK Pro Orange